I. Sąvokos

 1. Interneto svetainė – internetinė svetainė, kurios adresas www.officeday.lt
 2. Pirkėjas – bet kuris interneto svetainėje užsiregistravęs fizinis asmuo arba nurodytas juridinio asmens kontaktinis asmuo.
 3. Pardavėjas – UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas (išskyrus atvejus, kai pagal sudarytą sutartį, prekes tiekia UAB „Officeday“, įmonės kodas 124931353, tokiu atveju taip pat taikoma ši privatumo politika).
 4. Prekės – Interneto svetainėje Pirkėjo užsakomos prekės.
 5. Paslaugos – Interneto svetainėje Pirkėjo užsakomos Pardavėjo Pirkėjui teikiamos paslaugos.
 6. Žaidimas – Pardavėjo rengiamas žaidimas ir/ar reklaminė akcija, skelbiama Interneto svetainėje.
 7. Privatumo politika – ši Privatumo politika, nustatanti Pirkėjo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Pirkėjo duomenys renkami, saugojami bei tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais taikomais teisės aktais. 
 2. Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Pirkėjas užsiregistruoja Interneto svetainėje (siekdamas pirkti Prekes/Paslaugas, dalyvauti Žaidime, prenumeruoti naujienas ir kt.) ir pateikia ar koreguoja bet kokius savo asmens duomenis, taip pat kai Pirkėjas pateikia bet kokią kitą asmeninę informaciją Interneto svetainėje, pavyzdžiui, atsiliepimus, komentarus ir pan.
 3. Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra pirkimo-pardavimo sutarties (Pirkėjui siekiant įsigyti Prekes/Paslaugas iš Interneto svetainės) sudarymas ir vykdymas. 
 4. Pirkėjui užsiregistravus Interneto svetainėje, tačiau nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties (neatlikus Prekių/Paslaugų užsakymo veiksmų), ir/ar Pirkėjui sutikus, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar Pirkėjui užsiregistravus Pardavėjo organizuojamame Žaidime ir/ar Pirkėjui pateikus paklausimą Pardavėjui ar pradėjus pokalbį (angl. chat), teisėtas asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra jo sutikimas. Šis teisinis pagrindas Pirkėjui duomenų valdymui taikomas tiek, kiek duomenų valdymo nepagrindžia pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas.
 5. Pardavėjas Pirkėjo pateiktus duomenis valdo ir tvarko šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. 
 6. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, CV, išsilavinimas, darbo patirtis, ir kita informacija, jeigu nurodote) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami juos mums, siekdami įsidarbinti Sanitex. 
 7. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų. 
 8. Interneto svetainė yra skirta ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Interneto svetainę. 

III. Tiesioginė rinkodara

 1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant naujienlaiškio gavimo formą „officeday.lt“ skiltyje „Užsisakykite naujienas“ ir naujo vartotojo registracijos formoje. Jeigu savo sutikimo su tiesiogine rinkodara neišreikšite, Sanitex negalės pateikti naudingos ir aktualios informacijos.
 2. Kad galėtume tvarkyti mūsų naujienlaiškių prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą rinkodaros platformą Omnisend. Su Omnisend privatumo politika galite susipažinti šiuo adresu: https://www.omnisend.com/privacy/.
 3. Naujienlaiškiuose gali būti naudojami tinklo duomenų rinkėjai (angl. "web beacons"), unikalūs identifikatoriai ir kitos sekimo priemonės, renkančios informaciją apie naujienlaiškių užsisakymą, (ne)gavimą, atidarymą, nuorodų paspaudimą, atsisakymą, kokia aplikacija/programa naudojama laiškui perskaityti, IP adresas ir pagal jį priskirta valstybė. Ši informacija renkama statistikos tikslais, siekiant stebėti ir tobulinti mūsų naujienlaiškius.
 4. Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudus kiekvieno naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

IV. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 1. Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra pirkimo-pardavimo sutarties (Pirkėjui siekiant įsigyti Prekes/Paslaugas iš Interneto svetainės) sudarymas ir vykdymas:
  1. informacijos, susijusios su Prekių pardavimu, tvarkymui ir apdorojimui, Prekių pardavimui ir parduotų Prekių įvertinimui;
  2. informacijos, susijusios su Paslaugų teikimu, tvarkymui ir apdorojimui, Paslaugų teikimui ir suteiktų Paslaugų įvertinimui;
  3. informacijos, susijusios su Žaidimais, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui, Žaidimų vykdymui;
  4. parduodamų Prekių/teikiamų Paslaugų/organizuojamų Žaidimų kokybės užtikrinimui ir gerinimui;
  5. problemų, susijusių su Prekių pardavimu/Paslaugų teikimu/Žaidimų vykdymu, sprendimui;
  6. statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais;
  7. kitais teisėtais tikslais.
 2. Pirkėjo duomenys statistiniais tikslais tvarkomi taip, kad nebūtų atskleista Pirkėjo asmens tapatybė.
 3. Pirkėjo, kurio duomenys valdomi sutarties vykdymo pagrindu, asmens duomenys saugomi 10 metų nuo paskutinės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo operacijos dienos.
 4. Pirkėjo, kurio duomenys valdomi jo sutikimo pagrindu, asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu trejus metus nuo sutikimo davimo dienos.
 5. Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstą CV, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 2 metus nuo sutikimo davimo.

V. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Pardavėjas turi teisę perduoti Pirkėjo duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su pirkimo-pardavimo sutarties/Žaidimų vykdymu:
  1. siuntų pristatymo tarnyboms, krovinių pervežimo įmonėms teikiami Pirkėjo duomenys, reikalingi Prekių/Žaidimo prizo pristatymui;
  2. prekių gamintojui/tiekėjui, inicijuojančiam Žaidimo organizavimą, gali būti teikiami atitinkamo Žaidimo laimėtojo duomenys, kita su Žaidimu susijusi informacija;
  3. prekių gamintojui/tiekėjui gali būti teikiami Pirkėjų atsiliepimai apie Prekes;
  4. pirkėjo asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda administruoti „officeday.lt” ir saugoti šios svetainės duomenis. Tokiais asmenimis gali būti programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Duomenys taip pat gali būti perduoti SANITEX grupės įmonėms;
  5. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

VI. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas ir pašalinimas

 1. Pirkėjas privalo pateikti asmens duomenis registracijos Interneto svetainėje metu, jeigu siekia Interneto svetainėje pirkti Prekes ir/ar gauti Pardavėjo naujienlaiškius ir/ar dalyvauti Žaidimuose.
 2. Pirkėjas užtikrina, kad jo Interneto svetainėje pateikti asmens duomenys būtų teisingi bei aktualūs, t.y. pasikeitus asmens duomenims Pirkėjas privalo juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis.
 3. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu [email protected]  ir prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Pardavėjo turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs.
 4.  Pirkėjas taip pat turi teisę prašyti pardavėjo ištrinti arba apriboti tvarkymą tokių duomenų, kurie tvarkomi Pirkėjo sutikimo pagrindu. Jeigu įvykdžius Pirkėjo prašymą yra apsunkinamas Pirkėjo dalyvavimas Žaidimuose, Pirkėjas iš Žaidimų dalyvių sąrašų yra išbraukiamas.
 5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected]  atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti tuos savo asmens duomenis, kurie tvarkomi asmens sutikimo pagrindu, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Pirkėjui atšaukus savo sutikimą, Pirkėjo paskyra Interneto svetainėje panaikinama ir Pirkėjas iš Žaidimų dalyvių sąrašų yra išbraukiamas. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Taip pat Pirkėjas turi teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Manydamas, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimus, Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
 6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda ar atskleidžia prisijungimo duomenis, jis turi kreiptis į Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Pirkėjas pamiršo slaptažodį, jis gali spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“. Jeigu slaptažodis neteisingai suvedamas 5 kartus, Pardavėjas, imdamasis saugumo priemonių, užblokuoja tokią Pirkėjo paskyrą. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

VII. Baigiamosios nuostatos

 1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdamas Interneto svetainėje arba informuodamas Pirkėjus elektroniniu paštu. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos.
 2. Jei po Privatumo politikos pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi Interneto svetaine, perka Prekes/Paslaugas, dalyvauja (lieka užsiregistravęs) Žaidimuose ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Pirkėjo prieštaravimą, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.
 3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti savo teisėmis, nurodytomis VII str. 3-4 dalyse. Pirkėjo Prekių užsakymai, pateikti iki naujos Privatumo politikos redakcijos įsigaliojimo dienos, Šalims lieka privalomi vykdyti.